Khamis, 14 Jun 2012

Rancangan Mengajar Penggal 2 (Makroekonomi)

MAKROEKONOMI (32% MARKAH)

Tajuk
Waktu Pengajaran
Hasil Pembelajaran
Catatan
1  Pengenalan
6
Calon seharusnya dapat:

(a)    menggariskan aktiviti dan pelaku ekonomi yang terlibat dalam kegiatan ekonomi secara keseluruhan;


(b) menggariskan aliran wang dan aliran fizikal yang berlaku dalam ekonomi.Menjelaskan maksud isi rumah, firma, kerajaan, dan sektor luar negara.

Carta aliran sehingga empat sektor


1.2  Isu makroekonomi


Calon seharusnya dapat:

(a)  mengenal pasti isu makroekonomi dan menggariskan mengapa isu itu perlu ditangani;
(b) mencadangkan secara ringkas langkah mengatasi isu tersebut.Contoh: inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan imbangan pembayaran

1.3  Petunjuk makroekonomi


Calon seharusnya dapat:

(a) menyenaraikan petunjuk makroekonomi;

(b) menggunakan rumus untuk mengira petunjuk makroekonomi dan memberikan maknanya
Contoh: keluaran negara kasar (KNK), kitaran perniagaan, kadar inflasi, kadar pengangguran, kadar bunga, kadar pertumbuhan ekonomi, akaun dagangan, dan akaun semasa

2  Perakaunan Pendapatan Negara
2.1  Konsep pendapatan negara
18
Calon seharusnya dapat:

(a) mentakrifkan pelbagai konsep keluaran negara dan pendapatan negara.
Keluaran dalam negeri kasar (KDNK) dan keluaran negara kasar (KNK) pada harga pasaran dan kos faktor

Keluaran negara nominal dan keluaran negara benar (rumus hubungan antara keluaran negara nominal dengan keluaran negara benar dan indeks harga pengguna) Pendapatan negara, dan pendapatan per kapita
2.2  Kaedah penghitungan pendapatan negara


Calon seharusnya dapat:

(a)  menggariskan tiga kaedah penghitungan pendapatan negara

(b)  mengilustrasikan penghitungan pendapatan negara Malaysia;
(c) mentafsir sumbangan pelbagai komponen perbelanjaan dan pelbagai sektor kepada pendapatan negara

(d) menjelaskan masalah penghitungan pendapatan negara.Kaedah keluaran (nilai tambah) dan kaedah perbelanjaan (nilai barang akhir)

Menggunakan data Malaysia sebagai contoh Penggunaan swasta dan awam, pelaburan swasta dan awam, eksport dan import

Nilai keluaran pelbagai sektor

2.3  Kegunaan data pendapatan negara


Calon seharusnya dapat:

(a) menjelaskan kegunaan data pendapatan negara;(b) membincangkan kelemahan data pendapatan negara untuk mengukur taraf hidup dan membandingkan taraf hidup antara masa dan antara negara.Pengukur taraf hidup, pertumbuhan ekonomi, prestasi sektor, perubahan struktur ekonomi, dan perancangan ekonomi

3   Keseimbangan Pendapatan Negara dan Dasar Fiskal

3.1  Pendekatan perbelanjaan agregat pendapatan (AE-Y): harga tetap
3.1.1 Perbelanjaan agregat

3.1.2  Keseimbangan ekonomi tiga sektor (cukai sekali gus)3.1.3  Dasar fiskal

3.1.4  Keseimbangan ekonomi terbuka
40Calon seharusnya dapat:

(a)      menggariskan komponen perbelanjaan agregat, bocoran, dan suntikan;

(b) menjelaskan fungsi penggunaan dan fungsi tabungan, iaitu kecenderungan mengguna sut, kecenderungan menabung sut, dan kesan cukai sekaligus;

(c)  menjelaskan fungsi pelaburan  dan kecekapan modal sut;

(d) menjelaskan fungsi perbelanjaan kerajaan

(e) menjelaskan konsep keseimbangan pendapatan negara mengikut pendekatan AE=Y dan pendekatan suntikan-bocoran;

(f) menjelaskan bagaimana keseimbangan ekonomi tiga sektor tercapai;
(g) menganalisis kesan perubahan perbelanjaan agregat melalui proses pengganda;
(h) mentakrifkan dasar fiskal dan menggariskan alat dasar fiskal;
(i)  menjelaskan jurang keluaran negara kasar, lompang deflasi, dan lompang inflasi;

(j) menjelaskan bagaimana alat dasar fiskal digunakan untuk mengawal inflasi, mengatasi pengangguran, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan mengurangkan kitaran perniagaan;(k) menggariskan fungsi import dan eksport;

(l) menjelaskan keseimbangan ekonomi terbuka;

(m) menganalisis kesan perubahan eksport dan import terhadap keseimbangan pendapatan negara.Berasaskan aliran pusingan pendapatan ekonomi tiga sektor (ekonomi dua sektor diterangkan secara ringkas)

Menggunakan rumus, jadual, dan gambar rajah
Menggunakan gambar rajah


Menggunakan gambar rajahMenggunakan rumus dan gambar rajah

Perubahan pelaburan: menggunakan jadual dan gambar rajah Perubahan perbelanjaan kerajaan: menggunakan jadual dan gambar rajah sahaja

Menggariskan komponen hasil dan perbelanjaan kerajaan dengan merujuk data belanjawan negara Malaysia


Menggunakan rumus dan gambar rajah


Kaitkan dengan masalah kemerosotan ekonomi, pengangguran kitaran, dan inflasi tarikan permintaan.

Jenis belanjawan dan hutang negara diterangkan secara ringkas

Menerbitkan rumus (AE-Y), suntikan-bocoran

Menggunakan gambar rajah dan rumus (AE-Y), dan suntikan-bocoran

Menggunakan gambar rajah suntikan-bocoran sahaja

Pengganda tidak diperlukan

3.2  Analisis permintaan agregat-penawaran agregat (AD-AS): harga berubah

3.2.1 Permintaan agregat- penawaran agregat


3.2.2  Keseimbangan permintaan agregat- penawaran agregat (AD-AS)


Calon seharusnya dapat:

(a) mentakrifkan keluk permintaan agregat (AD);

(c) menerbitkan keluk AD dan menjelaskan cirinya;

(d) menghuraikan faktor yang mempengaruhi peralihan keluk AD;

(e) mentakrifkan keluk penawaran agregat (AS) dan menjelaskan cirinya
(e) menghuraikan faktor yang mempengaruhi peralihan keluk AS;

(f) menjelaskan bagaimana permintaan agregat dan penawaran agregat menentukan tingkat harga dan pendapatan keseimbangan;

(g) menganalisis perubahan keseimbangan pendapatan negara dan harga kesan peralihan keluk permintaan agregat dan penawaran agregat.

Keseimbangan AE-YMenggunakan gambar rajah AS yang bercerun positif dan berbentuk menegak (menunjukkan ekonomi berada pada guna tenaga penuh)

Perubahan teknologi, perubahan kos pengeluaran, perubahan produktiviti, dan perubahan sumber


Menggunakan gambar rajah
Berikan kepentingan kepada proses mendapat /menuju ke arah keseimbangan

4  Wang, Bank, dan Dasar Kewangan

4.1  Wang

24
Calon seharusnya dapat:

(a) mentakrifkan wang;

(b) memerihalkan fungsi wang.
Kaitkan dengan ciri-ciri wang

Hubungan antara indeks harga pengguna dengan nilai wang diterangkan secara ringkas dengan menggunakan rumus

4.2  Penawaran wang

4.2.2.  Teori kuantiti wang

Calon seharusnya dapat:

(a) memerihalkan komponen wang M1 dan M2;
(b) mengilustrasi dan menjelaskan proses penciptaan kredit dan wang;

(c) menghuraikan faktor yang mempengaruhi penciptaan kredit;

(d) menghuraikan hubungan penawaran wang dengan tingkat harga umum.

Sistem banyak bank


Nisbah rizab, kadar bank/diskaun, keperluan cagaran bank, kurang minat meminjam, pemegangan lebihan rizab, dan kebocoran wang tunai

Gunakan persamaan pertukaran Fisher sahaja

4.3 Permintaan wang


Calon seharusnya dapat:

(a) menjelaskan fungsi permintaan wang.Teori Keutamaan Kecairan Keynes Terbitan dan alihan keluk permintaan wang

4.4  Keseimbangan pasaran wang dan aktiviti ekonomi

4.4.1 Penentuan kadar bunga

4.4.2 Perubahan kadar bunga dan aktiviti ekonomiCalon seharusnya dapat:

(a) menjelaskan proses penentuan kadar bunga;
(b) menganalisis kesan perubahan penawaran dan permintaan wang terhadap kadar bunga;

(c) menganalisis kesan perubahan penawaran dan permintaan wang terhadap keseimbangan ekonomi mengikut pendekatan AE-Y dan AD-AS.

Analisis termasuk kes perangkap kecairan
4.5  Bank pusat dan dasar kewangan


Calon seharusnya dapat:
(a) menerangkan fungsi bank pusat

(b) mentakrifkan dasar kewangan dan menggariskan alat dasar kewangan

(c) membincangkan bagaimana alat dasar kewangan mempengaruhi penawaran wang dan kadar bunga

(d) menganalisis dasar kewangan untuk mengurangkan kadar inflasi, pengangguran, dan meningkatkan output.Operasi pasaran terbuka, nisbah rizab berkanun, nisbah rizab tunai, kadar diskaun, kadar bunga semalaman (kadar campur tangan), kawalan kredit terpilih, dan pujukan moral
Kesan inflasi ke atas nilai wang diterangkan secara ringkas

5   Perdagangan dan Kewangan Antarabangsa

5.1  Sebab wujud perdagangan antarabangsa


32
Calon seharusnya dapat:

(a) mentakrifkan perdagangan antarabangsa;
(b) menjelaskan sebab wujudnya perdagangan antarabangsa;


(c) menjelaskan faedah yang diperoleh daripada perdagangan antarabangsa

Anugerah faktor (tanah, iklim, penduduk), cita rasa, teknologi, dan kemahiran buruh

5.2  Faedah berbanding


Calon seharusnya dapat:

(a) menjelaskan teori faedah berbanding;

(b) mengilustrasi manfaat daripada perdagangan antarabangsa.Menggunakan jadual dan gambar rajah.

Faedah mutlak diterangkan secara ringkas (jadual sahaja)

5.3  Sekatan perdagangan antarabangsaCalon seharusnya dapat:

(a) menggariskan kesan negatif perdagangan antarabangsa terhadap ekonomi sesebuah negara;
(b) menjelaskan tujuan sekatan perdagangan antarabangsa;

(c) memerihalkan alat sekatan perdagangan antarabangsa;

(d) menganalisis kesan tarif.


Contoh: Persaingan kepada industri muda, imbangan pembayaran negatif, lambakan
Tarif dan bukan tarif


Menggunakan gambar rajah

5.4  Kadar pertukaran asing
5.4.1 Penentuan kadar pertukaran asingCalon seharusnya dapat:

(a) mentakrifkan kadar pertukaran asing;


(b) menghitung pertukaran mata wang asing;
(c) menghuraikan faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran pertukaran asing;

(d) menjelaskan penentuan kadar pertukaran asing dalam sistem kadar pertukaran boleh ubah;


(e) menghuraikan faktor yang mempengaruhi perubahan kadar pertukaran asing;
(f) menjelaskan penentuan kadar pertukaran asing dalam sistem kadar pertukaran tetap;(g) menjelaskan konsep devaluasi dan kesannya terhadap eksport dan import.Gunakan jadual kadar pertukaran asing di MalaysiaMenggunakan gambar rajah

Kaitkan dengan konsep naik nilai dan susut nilai
Menggunakan gambar rajah

Kaitkan dengan konsep terlebih nilai dan terkurang nilai

5.5  Imbangan pembayaran


Calon seharusnya dapat:

(a) mentakrifkan imbangan pembayaran;
(b) memerihalkan butiran imbangan pembayaran Malaysia;
(c) mengilustrasi penghitungan imbangan pembayaran;
(d) menjelaskan maksud imbangan pembayaran defisit dan lebihan;
(e) menjelaskan cara mengatasi imbangan pembayaran defisit.

Akaun dagangan, akaun perkhidmatan, pendapatan pindahan bersih, akaun semasa, akaun kewangan, kesilapan dan ketinggalan, dan imbangan keseluruhan


Tiada ulasan:

Catat Ulasan